Sọt rác

Sọt oval nhỏ Duy Tân
Sọt oval nhỏ Duy Tân
Sọt oval trung Duy Tân
Sọt oval trung Duy Tân
Sọt aval đại Duy Tân
Sọt aval đại Duy Tân
Sọt oval cồ Duy Tân
Sọt oval cồ Duy Tân